Zmiany w zasadach wykonywania lotów dronami. Ukazał się projekt noweli prawa lotniczego

Określenie zasad wykonywania lotów dronami, w tym zapobiegających ich bezprawnemu lataniu - to niektóre przepisy z projektu nowelizacji Prawa lotniczego. Wzrost liczby operacji dronów przekłada się na wpływy do budżetu państwa - dodano.

Zmiany w zasadach wykonywania lotów dronami. Ukazał się projekt noweli prawa lotniczego

Określenie zasad wykonywania lotów dronami, w tym zapobiegających ich bezprawnemu lataniu – to niektóre przepisy z projektu nowelizacji Prawa lotniczego. Wzrost liczby operacji dronów przekłada się na wpływy do budżetu państwa – dodano.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, który w poniedziałek ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji; przygotowało go Ministerstwo Infrastruktury. Projekt ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do unijnych rozwiązań.

Jak przypomniano w projekcie, od 31 grudnia 2020 r. krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE dotyczące cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (BSP) zostały zastąpione przepisami UE, z uwzględnieniem przepisów przejściowych.

Zmiany w zakresie komercyjnego wykorzystywania dornów

„Jedną z największych zmian względem dotychczas obowiązujących w RP regulacji w przedmiotowym zakresie jest zastąpienie podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne, podziałem na operacje wykonywane w kategorii +otwartej+, +szczególnej+ i +certyfikowanej+” – napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Jak wskazano, komercyjne wykorzystywanie dornów, dotychczas możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, stało się ogólnodostępne.

„Zmianą jest też możliwość wyznaczania w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają wykonywanie operacji z użyciem systemów BSP, w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem naturalnym wynikających z wykonywania operacji z użyciem tych systemów” – czytamy.

Zgodnie z projektem, zadania w zakresie wyznaczania stref geograficznych zostają powierzone Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Zgodnie z projektowaną regulacją Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Prezes ULC) i PAŻP będą realizować swoje zdania w formie cyfrowej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Regulacje związane z wdrożeniem systemu nadzoru nad rynkiem BSP

Jak wskazali autorzy projektu, istotną zmianę stanowią również regulacje związane z wdrożeniem systemu nadzoru nad rynkiem BSP, ustanawiające nowe zadania dla prezesa ULC oraz Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Autorzy projektu podkreślili, że w wyniku wprowadzenia proponowanych zmian z prawa krajowego usunięte zostaną dotychczasowe, niespójne z regulacjami UE, przepisy dotyczące BSP, a także wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające stosowanie obowiązujących bezpośrednio przepisów unijnych.

W projekcie przewiduje się m.in. określenie zasad wykonywania operacji z użyciem systemów BSP; uregulowanie możliwości wyznaczania przez PAŻP stref geograficznych dla systemów BSP, przedłużenia obowiązywania stref geograficznych dla systemów BSP i ponownego wyznaczania stref geograficznych dla BSP, a także procedury postępowania z wnioskami składanymi w tej sprawie; unormowanie rejestru operatorów systemów BSP; określenie zasad przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów BSP; uregulowanie zasad zapobiegania bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu BSP, w tym przepisów karnych i o karach pieniężnych.

W projekcie podkreślono, że wzrost liczby operacji BSP świadczy o coraz większym rozwoju zastosowań dronów w różnych obszarach gospodarki, co przekłada się na wpływy do budżetu.

Wzrasta liczba lotów dornami

Jak wskazano w OSR, zgodnie z danymi ze światowego rynku rozwoju dronów, w szczególności z danymi firmy badawczej IDTechEx (raport pt. „Drone Market and Industries 2021-2041”), przewiduje się, że do 2041 r. rynek globalny urządzeń określanych ogólnie jako drony wart będzie ponad 22 mld dol, „co będzie stanowić wzrost o 500 proc. wobec stanu obecnego”. Dodatkowo prezes ULC będzie wydawał wysoko wyspecjalizowanym w obszarze BSP podmiotom certyfikat LUC.

„Mając na uwadze powyższe dane oraz dane o liczbie wykonanych operacji w 2020 r. przekazanych przez PAŻP można założyć, że z uwagi na coraz szersze zastosowanie systemów bezzałogowych statków powietrznych przez zainteresowane podmioty, w tym przedsiębiorców, i coraz większą liczbę operacji wykonywanych przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych, wpływy do budżetu spodziewane są w znacznej wysokości” – czytamy.

Jak dodano, wpływ do budżetu państwa stanowić będą także opłaty lotnicze za bieżący nadzór nad podmiotami posiadającymi certyfikat LUC (certyfikat operatora lekkiego systemu bezzałogowego powietrznego – red.) oraz podmiotami, które będą przeprowadzać szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych, oraz przeprowadzać egzamin, w wyniku którego będą wydawać certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego.

Leave a Reply