Za wykorzystywanie seksualne dzieci dostał tylko grzywnę. Interweniuje Prokurator Generalny

Prokurator Generalny uwzględnił pierwszy wniosek państwowej komisji ds. pedofilii o wniesienie kasacji do SN - poinformowano w poniedziałek. Chodzi o prawomocny wyrok, który zapadł w postępowaniu nakazowym. Za seksualne wykorzystania dzieci poniżej lat 15 mężczyzna został ukarany grzywną.

Za wykorzystywanie seksualne dzieci dostał tylko grzywnę. Interweniuje Prokurator Generalny

Prokurator Generalny uwzględnił pierwszy wniosek państwowej komisji ds. pedofilii o wniesienie kasacji do SN – poinformowano w poniedziałek. Chodzi o prawomocny wyrok, który zapadł w postępowaniu nakazowym. Za seksualne wykorzystania dzieci poniżej lat 15 mężczyzna został ukarany grzywną.

Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie komisji, wniosek w tej sprawie został skierowany 15 czerwca tego roku.

Chodziło o wniesienie kasacji na niekorzyść oskarżonego od prawomocnego wyroku nakazowego w sprawie utrwalania nagich wizerunków małoletnich poniżej lat 15 oraz składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego propozycji „poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej i zmierzania do ich realizacji”. Zastępca Prokuratora Generalnego pismem z 7 lipca poinformował komisję, że jej wniosek o wniesienie kasacji został uwzględniony i wniósł kasację do SN.

Komisja przypomniała, że prawo kierowania do Prokuratora Generalnego wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej albo kasacji od prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę w zakresie przestępstw pedofilii przyznano jej na mocy ustawy z 2019 r. regulującej jej funkcjonowanie.

„W sprawie objętej wnioskiem Państwowej Komisji zapadł wyrok nakazowy. Postępowanie nakazowe jest szczególną instytucją prawa procesowego, której zastosowanie zostało przewidziane dla najbardziej oczywistych przypadków, gdy materiał dowodowy przedłożony z aktem oskarżenia jest tak jednoznaczny, że nie nasuwa żadnych wątpliwości co do winy osoby oskarżonej i okoliczności popełnienia przez nią zarzucanego czynu” – czytamy.

Jak wskazano, wyrok nakazowy zapada bez udziału stron. „To procedura przyspieszająca załatwianie spraw mniejszej wagi, w których nic nie budzi wątpliwości. W ocenie Państwowej Komisji sprawy o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności w żaden sposób nie nadają się do rozstrzygania w trybie uproszczonym (nakazowym)” – podkreślono.

„W sprawie, która była przedmiotem badania przez Państwową Komisję, warunki do procedowania w trybie nakazowym nie zostały spełnione. O ile nie budziły wątpliwości fakt popełnienia przestępstwa ani sprawstwo oskarżonego, o tyle okoliczności rzutujące na ocenę stopnia społecznej szkodliwości popełnionych przez niego czynów oraz stopnia zawinienia, nie zostały przez sąd kompleksowo wyjaśnione” – czytamy.

Komisja podkreśliła, że skierowanie tej sprawy do rozpoznania w trybie nakazowym doprowadziło do pozbawienia małoletnich pokrzywdzonych możliwości korzystania z ich uprawnień procesowych jako oskarżycieli posiłkowych, a także skutkowało wymierzeniem oskarżonemu kary rażąco łagodnej, jaką była grzywna.

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Urząd rozpoczął funkcjonowanie 1 października ub.r., od 6 listopada w siedzibie przy ul. Twardej 18. Jego działania polegają na pomocy osobom indywidualnym, a także analizie i ocenie obecnych systemów pomocy poszkodowanym oraz karania sprawców. Komisja przyjmuje zgłoszenia od 24 listopada zeszłego roku.

Leave a Reply