W środę rząd zajmie się projektem obniżającym PIT

W środę w południe zbiera się rząd, który ma zająć się projektem ustawy obniżającym stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.; w planie posiedzenia jest też projekt umożliwiający rolnikom prowadzenie działalności rolniczej przy jednoczesnym otrzymywaniu pełnej emerytury.

PIT, Fot. PAP/Darek Delmanowicz
PIT, Fot. PAP/Darek Delmanowicz

W środę w południe zbiera się rząd, który ma zająć się projektem ustawy obniżającym stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.; w planie posiedzenia jest też projekt umożliwiający rolnikom prowadzenie działalności rolniczej przy jednoczesnym otrzymywaniu pełnej emerytury.

O tym, że Rada Ministrów zajmie się w środę projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. „Na środowym posiedzeniu rządu będzie przyjmowany projekt ustawy dotyczący obniżenia podatku dochodowego z 17 do 12 proc. tak, aby skutki dotyczące odczuwania inflacji złagodzić nieco już od lipca” – przekazał.

Zmiany w zasadach rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie zapisane zostały zmiany w zasadach rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Liniowcy będą mogli odliczyć maksymalnie do 8,7 tys. zł od dochodu. W przypadku osób rozliczających się z użyciem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, od przychodu będzie można odliczyć 50 proc. zapłaconych składek. Z kolei osoby rozliczające się kartą podatkową będą mogły odliczyć 19 proc. zapłaconej składki od podatku.

Nowa skala podatkowa dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych

W projekcie znalazły się zapisy dotyczące nowej skali podatkowej dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Zgodnie z projektem osoby, które będą zarabiać między 30 tys. zł a 120 tys. zł, zapłacą od swoich dochodów 12 proc. minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3,6 tys. zł. Z kolei osoby, które uzyskają dochód przekraczający 120 tys. zł, zapłacą 10,8 tys. zł plus 32 proc. nadwyżki ponad 120 tys. zł. Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3,6 tys. zł jest równa iloczynowi kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł i stawki 12 proc.

W projekcie znalazły się także zapisy likwidujące tzw. ulgę dla klasy średniej, czyli obowiązujące obecnie rozwiązanie obniżające podatek dla osób, które zarabiają od 68 412 zł do 133 692 zł, i rozliczają się na zasadach ogólnych.Jednocześnie podatnicy, dla których rozliczenie się z wykorzystaniem ulgi dla klasy średniej z dochodów za 2022 r. byłoby bardziej korzystne od tego z wykorzystaniem 12-proc. stawki PIT i nowej skali podatkowej, będą mogli rozliczyć się na obecnie obowiązujących zasadach.

Projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego

Ministrowie będą też debatować nad projektem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, która przewiduje zmianę przepisów dla kopalń odkrywkowych i likwidację Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Projekt autorstwa Ministerstwa Aktywów Państwowych przewiduje zdefiniowanie odkrywki jako zakładu górniczego, wydobywającego kopalinę metodą odkrywkową, w tym wykonującego roboty górnicze. Natomiast przodek w kopalni odkrywkowej proponuje zdefiniować się jako część wyrobiska górniczego, w której urabia się kopalinę i nadkład, a także część zwałowiska, gdzie formowany jest korpus zwału.

Według autorów projektu powiązanie pojęcia „odkrywki” z pojęciem „zakładu górniczego” uprości orzekanie w sprawach dotyczących emerytur górniczych, albowiem ustalenie granic zakładu górniczego nie będzie podlegało uznaniu organu emerytalnego lub sądów, lecz będzie się opierać na zdefiniowanym pojęciu oraz dowodach w postaci planów ruchu zakładów górniczych, jednoznacznie przedstawiających te granice.

Projekt przewiduje też zniesienie organu nadzoru górniczego – dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz likwidację Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG). Jego obowiązki ma przejąć Wyższy Urząd Górniczy, a kompetencje dyrektora SUG przejmie Prezes WUG. Likwidację i reorganizację uzasadnia się tym, że zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji kopalń, wpływa na liczbę obiektów objętych nadzorem i kontrolą dyrektora SUG. Przekłada się to bezpośrednio na niewykorzystywanie w pełni zasobów organizacyjnych i kadrowych SUG. Dlatego zasadne jest dokonanie optymalizacji organizacji organów nadzoru górniczego – zaznacza się w uzasadnieniu.

Projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Rada Ministrów rozpatrzy też przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który uzupełnia katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zgodę Ministra Sprawiedliwości na wielokrotne wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych o Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Projekt noweli Prawa budowlanego

Rada Ministrów zajmie się też projektem noweli Prawa budowlanego; przewiduje on możliwość prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej. Dzięki temu inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca na urządzeniu mobilnym, bez konieczności udawania się na teren budowy.

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego

Rząd zajmie się też projektem zmiany uchwały przewidującej aktualizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku w związku z przyjętym 30 kwietnia 2021 r. przez Radę Ministrów projektem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który będzie stanowił podstawę do ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności, m.in. na projekty kolejowe.

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Ministrowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, zakładającą, że rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Zmiana zakłada, że emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, będzie zobowiązany do dalszego opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Według autorów projektu, jest on „realizacją postulatów rolników i organizacji rolniczych”.

Nowela ustawy o podatku od towarów i usług

Rząd zajmie się też nowelą ustawy o podatku od towarów i usług; jego celem jest implementacja przepisów unijnej dyrektywy, która ma za zadanie ujednolicenie opodatkowania podatkiem VAT działań obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO.

W projekcie znajdą się m.in. zwolnienie z VAT dla importu towarów do państw członkowskich przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes bądź kantyn, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych. Zwolnienie to ma być realizowane – zarówno w przypadku sił zbrojnych NATO, jak i UE poprzez zwrot podatku.

W projekcie proponuje się również uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczenia towarów przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych, do użytku tych sił bądź towarzyszących im pracowników cywilnych, jeżeli te towary nie zostały nabyte przez te siły zbrojne na szczególnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku krajowym państwa członkowskiego oraz import tych towarów nie podlegałby zwolnieniu z VAT określonemu powyżej.

Leave a Reply