Resort finansów: Można wyrazić e-czynny żal w sprawach karno-skarbowych

Wyrażenie e-czynnego żalu w sprawach karno-skarbowych jest wciąż możliwe i skuteczne - poinformował resort finansów w środowym komunikacie, zwracając uwagę, że zmiany w kodeksie karnym skarbowym wprowadzone ustawą o e-doręczeniach nie modyfikują meritum przewidzianych tam regulacji.

Resort finansów: Można wyrazić e-czynny żal w sprawach karno-skarbowych

Wyrażenie e-czynnego żalu w sprawach karno-skarbowych jest wciąż możliwe i skuteczne – poinformował resort finansów w środowym komunikacie, zwracając uwagę, że zmiany w kodeksie karnym skarbowym wprowadzone ustawą o e-doręczeniach nie modyfikują meritum przewidzianych tam regulacji.

Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę, że 5 października 2021 r. jeden z przepisów Kodeksu karnego skarbowego zyskał nowe brzmienie. Chodzi o przepis dotyczący składania czynnego żalu przez osoby, które dopuściły się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Zgodnie z nowym brzmieniem: „Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”. Zmiany tej dokonano przy okazji nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych.

E-czynny żal można składać przez e-Urząd Skarbowy i e-PUAP

Resort przyznał, że użyte w tym artykule sformułowanie „na piśmie” zrodziło wątpliwości, dotyczące możliwości złożenia czynnego żalu drogą elektroniczną. Podkreślił jednak przy tym, że zmiana ta ma wyłącznie charakter dostosowawczy, bez jakichkolwiek modyfikacji treści merytorycznej. “Stąd też, od 5 października 2021 r., złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) jest skuteczne” – podkreślił resort finansów.

Jak dodano w komunikacie MF, z uzasadnienia do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych jednoznacznie wynika, że zmiana w zakresie stosownej w przepisach prawa terminologii – polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie” – miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną.

“Pamiętać należy jedynie, że pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Natomiast pisma utrwalone w postaci elektronicznej –  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym” – podkreślił resort finansów w informacji.

Wniosek o odstąpienie od ukarania

Według MF, czynny żal to instytucja uregulowana w Kodeksie karnym skarbowym umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków. Sprawca powinien zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, podać istotne okoliczności tego czynu oraz wpłacić uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu.

Zawiadomienie jest jednak bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie).

Leave a Reply