Ponad połowa Polaków nie boi się zakażenia COVID-19

52 proc. Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem, 47 proc. wyraża takie obawy; im młodsi badani, tym odczuwany niepokój jest mniejszy - wynika z lipcowego sondażu CBOS dotyczącego nastrojów społecznych. W porównaniu z czerwcem, obawy przed zakażeniem koronawirusem w zasadzie się nie zmieniły.

Ponad połowa Polaków nie boi się zakażenia COVID-19

52 proc. Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem, 47 proc. wyraża takie obawy; im młodsi badani, tym odczuwany niepokój jest mniejszy – wynika z lipcowego sondażu CBOS dotyczącego nastrojów społecznych. W porównaniu z czerwcem, obawy przed zakażeniem koronawirusem w zasadzie się nie zmieniły.

Z badania wynika, że w lipcu odsetek osób nieobawiających się zakażenia (52 proc.) ponownie przewyższa odsetek tych, którzy takie obawy wyrażają 47 proc. W porównaniu z ubiegłym miesiącem nieznacznie zwiększyła się grupa badanych, którzy raczej nie boją się zakażenia (wzrost o 1 punkt procentowy), a zmniejszyła liczba tych, którzy deklarują duże obawy w tym względzie (spadek o 1 punkt procentowy).

Jak podaje CBOS, niepokój związany z zakażeniem koronawirusem zależy przede wszystkim od wieku – im młodsi badani, tym odczuwany niepokój jest mniejszy. Brak obaw deklaruje ogółem 74 proc. respondentów między 18. a 24. rokiem życia i tylko 39 proc. osób mających, co najmniej 65 lat. Ogółem większość badanych w grupie wiekowej 55–64 lata (62 proc.) oraz 65+ (61 proc.) odczuwa strach przed możliwością zachorowania na COVID-19.

Niedzielski: Bierzemy pod uwagę regionalizację obostrzeń. Parametrem – poziom wyszczepienia danego regionu

Wśród ankietowanych odczuwających niepokój związany z zarażeniem się koronawirusem jest więcej kobiet (55 proc.) niż mężczyzn (38 proc.). Wskazano, że obawy przed zachorowaniem na COVID-19 związane są z wykształceniem respondentów. “Osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (53 proc.) częściej deklarują strach przed możliwością zakażenia niż badani z wykształceniem wyższym (46 proc.) lub średnim (43 proc.).

Z badań wynika, że w lipcu odnotowano “nieduży wzrost odsetka dorosłych Polaków zaszczepionych przeciw COVID-19 przynajmniej jedna dawką (55 proc., wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem). Zmniejszyła się natomiast grupa badanych, którzy deklarują chęć przyjęcia szczepionki (14 proc, spadek o 4 punkty procentowe), a odsetek wyrażających niechętny stosunek do szczepień praktycznie się nie zmienił (27 proc.). Mała grupa respondentów nie ma określonego stosunku do szczepień (4 proc.).

Deklaracje dorosłych respondentów badania dotyczące zaszczepienia się przynajmniej jedną dawką w podziale na makroregiony Polski pokazują, że najmniej zaszczepionych osób jest wśród mieszkańców makroregionu wschodniego (45 proc.), zaś najwięcej w makroregionie północnym (61 proc.) i zachodnich obszarach kraju – w makroregionach południowo-zachodnim (59 proc.) oraz północno-zachodnim (58 proc.).

Badania CBOS pokazuje też, że od obaw przed zakażeniem nie uwalnia nawet zaszczepienie się dwoma dawkami szczepionki. Większość respondentów zaszczepionych przeciw COVID-19 boi się możliwości zakażenia mniej (64 proc.) lub bardziej (70 proc.).

Niechęć wobec zaszczepienia się jest skorelowana z brakiem obaw przed zarażeniem się koronawirusem. Wśród badanych, którzy nie chcą się zaszczepić, połowa w ogóle nie obawia się zakażenia, a 29 proc. raczej się tego nie boi.

W lipcu oceny działań rządu w zwalczaniu epidemii koronawirusa nieco się pogorszyły.

Działania rządu mające na celu walkę z epidemią koronawirusa w Polsce w lipcu pozytywnie oceniało ogółem 53 proc. respondentów (spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z czerwcem), a krytycznie postrzega 38 proc. z nich (wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Analizując lipcowe wyniki CBOS podaje, że politykę działań rządu wobec epidemii różnicuje przede wszystkim wiek respondentów. “Im starsi badani, tym lepiej oceniają politykę rządu w tej kwestii – i odwrotnie” – wskazano.

Działania obecnego gabinetu mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 są postrzegane pozytywnie przez ponad połowę badanych. Czynnikiem różnicującymi postrzeganie działań są cechy społeczno-demograficzne respondentów. Pozytywnie ocenia (72 proc.) rolników, (70 proc.) emerytów.

Najmniej zadowoleni z działań podejmowanych przez rząd w tym zakresie są pracownicy należący do kadry kierowniczej wraz ze specjalistami z wyższym wykształceniem (58 proc.), osoby pracujące na własny rachunek (55 proc.), respondenci posiadający wykształcenie wyższe (52 proc.), badani uzyskujący dochód per capita, co najmniej 3000 zł (51 proc.), a także mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich (50 proc.).

Z kolei im częstsze uczestnictwo w praktykach religijnych deklarują respondenci, tym bardziej aprobują obecną politykę wobec epidemii.

Badanie CBOS z lipca pokazało, że kolejnym czynnikiem wpływają na postrzeganie skuteczności działań rządu w zakresie epidemii są poglądy i sympatie polityczne ankietowanych. “Zdecydowana większość badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne (76 proc.) postrzega pozytywnie politykę urzędującego gabinetu wobec epidemii, a ponad połowa identyfikujących się z lewicą ocenia ją negatywnie (61 proc.)” – podano.

WAŻNE! Dr Robert Malone, wynalazca technologii mRNA: Szczepionka COVID-19 to niebezpieczeństwo. Powoduje, że wirus staje się bardziej zakaźny! [VIDEO]

W lipcu odnotowujemy wzrost odsetka dorosłych Polaków zaszczepionych przeciw COVID-19, ale jest on znacznie mniejszy niż w ubiegłym miesiącu. Maleje grupa ankietowanych, którzy chcieliby się zaszczepić, a odsetek niechętnych wobec szczepień pozostaje praktycznie na tym samym poziomie. W porównaniu z czerwcem, obawy przed zakażeniem koronawirusem w zasadzie się nie zmieniły.

Badanie “Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w dniach 1-11 lipca 2021 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1166 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 67,7 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 21,4 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 10,9 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

Leave a Reply