Paweł Kukiz: składamy poprawkę, wykluczającą możliwość “upaństwowienia” mediów prywatnych

Składamy do projektu zmian w ustawie medialnej poprawkę, wykluczającą możliwość "upaństwowienia" mediów prywatnych - oświadczył we wtorek we wpisie na Facebooku lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz: składamy poprawkę, wykluczającą możliwość

Składamy do projektu zmian w ustawie medialnej poprawkę, wykluczającą możliwość “upaństwowienia” mediów prywatnych – oświadczył we wtorek we wpisie na Facebooku lider Kukiz’15 Paweł Kukiz.

Jak poinformował, poprawka zakłada m.in., że zbywane w związku z wykonaniem obowiązku dostosowania do ustawy udziały lub akcje w spółce z bezpośrednim lub pośrednim udziałem osób zagranicznych, nie mogą być przejmowane w celu zbycia lub nabywane przez Skarb państwa.

Proponowana przez Kukiz’15 poprawka

“O co chodzi w tzw. +lex TVN+? Jednym zdaniem – o ograniczenie zagranicznego kapitału w polskich mediach dla państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli np. USA, Rosji czy Kolumbii). O to, by państwa spoza EOG nie mogły posiadać większości udziałów w polskojęzycznych mediach. Takie regulacje istnieją od lat np. w Niemczech, Austrii, we Francji – tu +zagraniczni+ mogą mieć maksymalnie jedynie 20 proc” – napisał Kukiz.

Jak stwierdził, przeczytał projekt ustawy i jego zdaniem “ogólnie jest ok”. “Jedno, co budzi poważny niepokój w obecnym brzmieniu projektu ustawy, to niebezpieczeństwo, że akcje w mediach prywatnych (objętych ustawą o radiofonii i telewizji) mogłyby wykupywać spółki skarbu państwa, czyli w praktyce ich szefostwo – nominaci partii politycznych. Tak jak miało to miejsce przy zakupie przez Orlen grupy Polska Press” – napisał.

Podkreślił, że aby “tego niebezpieczeństwa uniknąć” składa poprawkę. “Mam nadzieję, że Sejm zagłosuje +za+ naszą poprawką, która wyklucza możliwość +upaństwowienia+ mediów prywatnych. Jeśli jednak ta poprawka uchwalona nie zostanie, to trudno będzie mi poprzeć całą ustawę” – zapowiedział.

Poinformował, że w projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 1389) w art. 2 “dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1” i dodaje się ust. 2 i 3.

“Udziały lub akcje w spółce z bezpośrednim lub pośrednim udziałem osób zagranicznych, zbywane w związku z wykonaniem obowiązku dostosowania, o którym mowa w ust. 1, nie mogą być przejmowane w celu zbycia lub nabywane przez Skarb państwa, spółkę realizującą misję publiczną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159 i 255), państwową osobę prawną w rozumieniu art. 3 ust. 1-3 tej ustawy oraz spółkę z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu państwa” – głosi treść propozycji Kukiz’15.

W poprawce wskazano, że “czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 2, jest nieważna”.

Kukiz: Jeżeli będą realizowane moje postulaty, będę głosował tak, jak sobie PiS zażyczy

Zachowanie pluralizmu na rynku medialnym

Kukiz zaznaczył, że celem proponowanej poprawki “jest zapewnienie, aby zmiany proponowane w projektowanej ustawie a związane z wprowadzeniem ograniczeń w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji nie doprowadziły do ograniczenia pluralizmu na rynku medialnym”.

“Dla osiągnięcia ww. celów proponuje się dodanie w art. 2 projektu (przepis przejściowy) ust. 2 i 3, które jednoznacznie przesądzają, że po pierwsze – Skarb państwa, działając bezpośrednio lub pośrednio nie może stać się udziałowcem lub akcjonariuszem spółek, które w związku z projektowaną zmianą przepisów zmuszone będą do dostosowania swojej struktury właścicielskiej do nowych regulacji, przez zbycie udziałów lub akcji w takiej spółce, ani też przejmować w celu dalszego zbycia takich udziałów lub akcji, po drugie zaś – przesądzenie (w ust. 3), że czynność prawna nabycia udziałów lub akcji wbrew zakazowi wyrażonemu w ust. 2 jest nieważna” – podkreślono w uzasadnieniu poprawki.

Wskazano, że proponowane przepisy mają “zapewnić, że Skarb państwa nie stanie się w jakimkolwiek trybie beneficjentem wprowadzanych zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji”.

Na początku lipca posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, w którym wskazano, że “koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”. Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Suski (PiS).

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.

We wtorek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska pytana przez dziennikarzy w Sejmie, czy na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu będzie rozpatrywany poselski projekt tzw. ustawy medialnej odparła, że “na ten moment tak, takie są plany co do tej ustawy”.

Leave a Reply