Od środy w Sejmie ustawy z Polskiego Ładu i wniosek o odwołanie ministra rolnictwa

Sejm w środę po południu rozpocznie trzydniowe posiedzenie; posłowie mają zająć się ustawami z Polskiego Ładu dotyczącymi m.in. zmian podatkowych; izba zajmie się też rekompensatami dla przedsiębiorców z obszaru objętego stanem wyjątkowym oraz wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa.

Od środy w Sejmie ustawy z Polskiego Ładu i wniosek o odwołanie ministra rolnictwa

Sejm w środę po południu rozpocznie trzydniowe posiedzenie; posłowie mają zająć się ustawami z Polskiego Ładu dotyczącymi m.in. zmian podatkowych; izba zajmie się też rekompensatami dla przedsiębiorców z obszaru objętego stanem wyjątkowym oraz wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa.

Ze wstępnego harmonogramu obrad wynika, że posłowie mają zająć się m.in. projektem ustawy antykorupcyjnej autorstwa posłów Kukiz’15. Celem projektu jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję. Projekt zakłada m.in. pozbawianie praw publicznych osób skazywanych za przestępstwa korupcyjne i zakaz zajmowania przez nie stanowisk w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Projekt jest po pierwszym czytaniu.

Sejm ma również przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z projektem cały program Rodzina 500 plus będzie obsługiwany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą mogły być składane wyłącznie za pośrednictwem kanałów elektronicznych, a wypłata środków będzie odbywać się jedynie w formie bezgotówkowej. Przejęcie obsługi 500 plus od samorządów będzie – zgodnie z zapowiedziami resortu rodziny – odbywało się stopniowo. Według resortu rodziny zmiany są podyktowane optymalizacją procesu przyznawania i obsługi świadczeń – mają przynieść oszczędności ok. 3,1 mld zł dla budżetu państwa w perspektywie 10 lat. Drugie czytanie projektu planowane jest na czwartek.

W harmonogramie obrad znalazło się też rozpoczęcie prac nad rządowym projektem ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład. Proponowane przepisy mają z jednej strony realizować postanowienia programu Polski Ład, wprowadzając m.in. nową subwencję rozwojową dla samorządów, z drugiej zaś, mają zapewnić dostosowanie systemu finansów samorządu terytorialnego do wyzwań, przed jakim stają samorządy w konsekwencji wdrożenia Polskiego Ładu, zwłaszcza w systemie podatkowym.

W projekcie założono ujednolicenie sposobu ustalania i przekazywania dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ustalana globalna kwota dochodów samorządu terytorialnego z PIT i CIT bazowałaby na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków ustalonych przed rozpoczęciem roku budżetowego. Posłowie planują w czwartek przeprowadzenie drugiego czytania tego projektu.

Sejm ma również przeprowadzić drugie czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o rekompensacie dla przedsiębiorców z obszaru objętego stanem wyjątkowym w części woj. podlaskiego i lubelskiego. Projekt autorstwa MSWiA przewiduje, że rekompensatę będą mogli otrzymać przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii oraz piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Rekompensata będzie też przysługiwała przedsiębiorcom prowadzącym działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. Rekompensatę ustalono za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

Sejm ma też przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt zakłada, że cudzoziemiec, zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen. Projekt przewiduje też wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE (z Rosją, Białorusią i Ukrainą), chyba że ta osoba m.in. przybyła bezpośrednio z terytorium, gdzie grozi jej prześladowanie.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, którego celem jest uszczelnienie przepisów. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że przedsiębiorcy prowadzący placówki handlowe omijali zakaz handlu w niedziele powołując się na posiadanie statusu placówki pocztowej. Jak podano, projekt nowelizacji ustawy „dotyczy wyeliminowania nieprawidłowego stosowania włączeń przewidzianych w art. 6 ust. 1 ustawy, pozwalających na prowadzenie handlu i wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta”.

W czwartek późnym wieczorem planowane jest rozpatrzenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy. Wniosek złożyło PSL w sierpniu; pod wnioskiem podpisali się także posłowie Lewicy. We wniosku ludowcy podkreślili, że odkąd Puda został ministrem w październiku ubiegłego roku MRiRW „nie przygotowuje projektów legislacyjnych, nie prowadzi dialogu z rolnikami, z organizacjami rolniczymi. „10 miesięcy nic nierobienia to kpina z polskich rolników” – napisali politycy w uzasadnieniu. Inne zarzuty formułowane przez PSL wobec Pudy to brak konkretów dot. rolnictwa w Polskim Ładzie, brak aktywności politycznej ws. embarga na eksport polskich produktów na rynek rosyjski, rosnące koszty produkcji rolnej czy brak cen gwarantowanych w skupie dla sadowników.

W piątek posłowie mają rozpocząć prace od przeprowadzenia pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

Świadczenie z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w łącznej wysokości 12 tys. zł będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej i nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. Rząd szacuje, że w 2022 r. wsparciem zostanie objętych ok. 410 tys. dzieci, a kolejne 110 tys. otrzyma dofinansowanie na pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, którzy już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie, co do zasady, wypłacane przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli jednak zadecydować, że chcą otrzymywać je przez rok po 1 tys. zł miesięcznie.

Posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o zmiany zapowiadane w ramach Polskiego Ładu. Według pierwotnych zapowiedzi, projekt zmian przewiduje m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł oraz zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej zarówno w odniesieniu do osób pracujących na etatach jak i przedsiębiorców.

Projekt przewiduje także zachęty podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację i modernizację, m.in. poprzez wprowadzenie tzw. ulgi na robotyzację, pozwalającej na zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów, modernizację w zakresie ulgi na badania i rozwój oraz ulgi na innowacyjnych pracowników.

Zapowiedziano także zmiany mające na celu ograniczenie „szarej strefy” poprzez przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy.

W porządku obrad jest też przeprowadzenie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Projekt ten związany jest programem Polski Ład, zakłada, że kredytem bez wkładu własnego ma być mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z BGK.

Państwo, za pośrednictwem BGK, będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka. To tzw. spłata rodzinna – będzie to 20 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy drugiego dziecka w rodzinie i 60 tys. zł w przypadku trzeciego lub kolejnych dzieci. Kredyt ma być udzielany na minimum 15 lat. Ma być udzielany tylko w polskiej walucie, a osoby zaciągające tego rodzaju kredyt nie mogą posiadać własnego lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego.

Posłowie na posiedzeniu mają też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Propozycje nowych przepisów zakładają wydłużenie do końca 2023 r. możliwość przekazywania kopalń do spółki restrukturyzacyjnej oraz ich likwidacji ze środków budżetowych przez kolejne cztery lata, do końca 2027 r. Nowela przedłuża też regulacje dotyczące osłon dla górników.

W piątek wieczorem posłowie mają rozpatrzeć stanowiska i poprawki Senatu do kilku ustaw, w tym m.in. do noweli ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 r. wraz z opinią komisji.

Leave a Reply