Brytyjskie media: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest zagrożone

„Unia Europejska stoi w obliczu decydującego tygodnia w odniesieniu do swojej przyszłości – Polska kwestionuje cały porządek prawny bloku w serii sądowych bitew” – podaje „Daily Express”. Trybunał Konstytucyjny odroczył rozpatrywanie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego do czwartku.

Brytyjskie media: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest zagrożone

„Unia Europejska stoi w obliczu decydującego tygodnia w odniesieniu do swojej przyszłości – Polska kwestionuje cały porządek prawny bloku w serii sądowych bitew” – podaje „Daily Express”. Trybunał Konstytucyjny odroczył rozpatrywanie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego do czwartku.

Trzy orzeczenia w Warszawie i Luksemburgu mogą mieć daleko idące konsekwencje dla przyszłości Wspólnoty. „Orzeczenia mogą postawić pod znakiem zapytania członkostwo Polski w UE, ponieważ walka między jej eurosceptycznym rządem a Brukselą zbliża się do punktu kulminacyjnego” – czytamy.

Polski sąd rozważy zgodność przepisów prawa unijnego z Konstytucją RP.

W środę ten sam sąd rozpatrzy osobną sprawę, czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości może zmusić Warszawę do zawieszenia reform sądownictwa.

W czwartek unijny sąd będzie orzekać, czy nowy system dyscyplinarny dla sędziów ustanowiony przez polski rząd narusza zobowiązania wynikające z traktatu UE.

„Polscy urzędnicy są nieugięci i twierdzą, że potrzebne są reformy sądownictwa, aby przebudować system w kraju, twierdząc, że nie został on odpowiednio zmieniony od upadku komunizmu” – czytamy.

– Nie chodzi tylko o Polskę – wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. – Problem polega na tym, że niektórzy urzędnicy europejscy próbują nadać UE większe kompetencje bez zmiany traktatów – tłumaczył.

Kaleta zaznaczył, ze to bardzo niebezpieczny mechanizm, który może doprowadzić do tarć wewnątrz UE.

W zeszłym tygodniu unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders ostrzegł, że podobna interpretacja ze strony państw członkowskich stanowi „prawdziwe zagrożenie dla samej architektury naszej Unii”.

Premier Orban: Unia Europejska przeistacza się w imperium

– Jeśli tego nie zatrzymamy, będzie coraz więcej możliwości, żeby różne państwa członkowskie kwestionowały prymat prawa UE.

W zeszłym miesiącu Komisja wszczęła podobne postępowanie przeciwko Niemcom. Tamtejszy trybunał konstytucyjny orzekł, że unijny sąd działał poza zakresem kompetencji w sprawie dotyczącej Europejskiego Banku Centralnego.

Kaleta powiedział, że jego rząd będzie „zobowiązany” do nieprzestrzegania unijnych nakazów, jeśli Trybunał Konstytucyjny orzekanie przeciwko instytucji z siedzibą w Luksemburgu.

Kaleta stwierdził, że „będzie to sygnał dla UE, aby nie działała poza przyznanymi jej kompetencjami, bo to łamie zaufanie między państwami członkowskimi, a to jest bardzo niebezpieczne dla samej UE”.

Jak zasugerował Kaleta, wynik tych rozgrywek sądowych może zmienić Unię na dobre, a nawet spowodować upadek bloku.

TK odroczył wniosek premiera

Do godz. 13 w czwartek Trybunał Konstytucyjny odroczył rozpatrywanie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym zapisanej w Traktacie o Unii Europejskiej.

We wtorek Trybunał przez ponad cztery godziny zajmował się tą sprawą na rozprawie. Stanowiska przedstawili uczestnicy postępowania. Przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu i Prokuratora Generalnego poparli stanowisko premiera o wyższości polskiej konstytucji nad prawem UE. Z tym zdaniem nie zgodził się RPO. Według Rzecznika, ta sprawa, to „igranie z ogniem” potencjalnego wyprowadzenia Polski z Unii.

Przed Trybunałem zakończyła się część rozprawy, w której poszczególni uczestnicy odnieśli się do stanowisk pozostałych stron, po czym prezes TK Julia Przyłębska zarządziła przerwę w rozprawie do 15 lipca do godz. 13. Zgodnie z procedurą postępowania przed TK, po wznowieniu rozprawy Trybunał powinien przejść do fazy pytań sędziów do stron.

Wniosek premiera został sformułowany po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z początku marca odnoszącego się do możliwości kontroli przez sądy prawidłowości procesu powołania sędziego. Jak informował wówczas rzecznik premiera Piotr Müller, wniosek dotyczy kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie.

Unia Europejska powołała koordynatora do walki z rasizmem

Wniosek Morawieckiego

Premier zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o UE – zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Przepisy, których kontroli chce premier, w zaskarżonym rozumieniu m.in. uprawniają lub zobowiązują krajowy organ do odstąpienia od stosowania polskiej konstytucji lub nakazują stosować przepisy prawa w sposób z nią niezgodny. Jak podkreślono we wniosku, takie rozumienie przepisu budzi „daleko idące i uzasadnione wątpliwości konstytucyjne, nie znajdując żadnego potwierdzenia w tekście traktatów będących przedmiotem kontroli TK”. Premier zaskarżył też m.in. normę Traktatu w rozumieniu, w którym uprawnia lub zobowiązuje organ do stosowania przepisu, który na mocy orzeczenia TK utracił moc obowiązującą.

Istotne zastrzeżenia konstytucyjne premiera budzi też przepis prawa unijnego w rozumieniu, które uprawnia sąd do kontroli niezawisłości sędziów powołanych przez prezydenta oraz uchwał KRS ws. powołania sędziów.

Złożenie wniosku zapowiedziano po tym, gdy TSUE odpowiadając w marcu na pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekł, że „kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków o powołanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, mogą naruszać prawo UE”. Według TSUE, jeżeli sąd krajowy uzna, że te zmiany naruszają prawo UE, to ma obowiązek odstąpić od zastosowania tych przepisów.

„Polska na nowo”. Korwin-Mikke: „Musimy iść sami, musimy wznieść wysoko sztandar wolności!” [VIDEO]

Apel Komisji Europejskiej

W czerwcu Komisja Europejska w liście do członków polskiego rządu zaapelowała o wycofanie z TK wniosku premiera. Według Komisji, wniosek ten „wydaje się podważać podstawowe zasady prawa UE, w szczególności zasadę, iż prawo Unii jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego, a orzeczenia TSUE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych i innych organów państwowych państw członkowskich”.

Strona polska na początku lipca odpowiedziała na ten list.

„Możemy potwierdzić, że otrzymaliśmy odpowiedź Polski (…), którą dokładnie analizujemy. Komisja zajmuje jasne stanowisko w sprawie nadrzędności prawa UE: prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, a ostatnie słowo w sprawie prawa UE zawsze wypowiadane jest w Luksemburgu” – przekazywał wtedy rzecznik KE.

Leave a Reply