Niezależne badanie Uniwersytetu Columbia: Ponad 150 000 zgonów w Ameryce! Więcej niż ofiar wojny w Wietnamie!

Nowe niezależne badanie wykorzystujące analizę nadmiernej liczby zgonów. Wykorzystano dane z Izraela, Ameryki i Europy. Naukowcy porównali korzyści względem ryzyka. Wykazali efekt występowania ponad 150 tysięcy śmiertelnych NOPów.

Niezależne badanie Uniwersytetu Columbia: Ponad 150 000 zgonów w Ameryce! Więcej niż ofiar wojny w Wietnamie!

Nowe niezależne badanie wykorzystujące analizę nadmiernej liczby zgonów. Wykorzystano dane z Izraela, Ameryki i Europy. Naukowcy porównali korzyści względem ryzyka. Wykazali efekt występowania ponad 150 tysięcy śmiertelnych NOPów.

Naukowcy z Uniwersytetu w Columbia Spiro Pantazatos i Hervé Seligmann zbadali i porównali liczbę zgonów sprzed okresu wyszczepienia z liczbami amerykańskiego programu bazy danych niepożądanych odczynów poszczepiennych VAERS, izraelskich danych oraz europejskich, podczas odbywających się tak zwanych szczepień COVID-19.

Wyniki z dopasowanych nachyleń regresji (skorygowane o p<0,05 FDR) sugerują, że średnia krajowa w USA VFR wynosi 0,04% i wyższa VFR wraz z wiekiem (VFR=0,004% w wieku 0-17 wzrasta do 0,06% w wieku >75 lat) oraz 146K do 187K zgonów w Stanach Zjednoczonych związanych ze szczepionką w okresie od lutego do sierpnia 2021 r.

WAŻNE! USA: Holokaust poszczepienny nabiera rozpędu: Dane VAERS wskazują 4000% wzrost liczby zgonów po szczepieniu Covid-19! A to dopiero początek.

Dokonujący badania P.h.D Spiro Pantazatos, jest naukowcem z doświadczeniem i zainteresowaniami w obrębie interfejsu neuroobrazowania, psychiatrii, bioinformatyki i biologii obliczeniowej.

Jego zainteresowania badawcze obejmują następujące obszary: integracja i metaanaliza danych genetycznych, molekularnych i neuroobrazowych, porę urodzenia i fenotypy neuronowe/behawioralne, biomarkery psychiatryczne, intuicja, duchowość i neuro/psychoinformatyka. 

Pisuje i recenzuje prace naukowe w takich czasopismach medycznych jak: Łączność mózgu, Journal of Psychiatric Research, JAMA, Psychiatria Neuropsychofarmakologia: oficjalna publikacja American College of Neuropsychopharmacology, Neuroobraz, PLoS ONE, Psychiatria Biologiczna.

Jest autorem ponad 70 publikacji, cytowanej ponad 1200 razy.

Zainteresowania badawcze Herve Seligmanna skupiają się na aspekcie ewolucyjnym, w kontekście genezy komórkowej maszynerii molekularnej, z naciskiem na kod genetyczny.

Obecnie analizy skupiają się na pochodzeniu życia i kodach genetycznych. Niektóre analizy są wykonywane w specyficznym kontekście teoretycznych minimalnych pierścieni RNA.

Wyniki wzmacniają przypuszczalny pierwotny status tych RNA. Inny kierunek jego badań dotyczy podobieństw między genomami wirusów a „zwykłymi” endosymbiontami subkomórkowymi, takimi jak mitochondria i chloroplasty.

Jest autorem ponad 190 publikacji cytowanych prawie 4000 razy.

Abstrakt

Dokładne szacunki dotyczące ciężkich zdarzeń niepożądanych wywołanych szczepionką COVID i śmiertelności mają kluczowe znaczenie dla analizy stosunku ryzyka do korzyści szczepień i dawek przypominających przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 w różnych grupach wiekowych.

Jednak istniejące badania obserwacyjne nie są przeznaczone do wiarygodnego oszacowania zdarzeń zagrażających życiu lub śmiertelności wywołanej szczepionką (VFR).

W tym przypadku regionalne zróżnicowanie wskaźników szczepień wykorzystano do przewidzenia zgonów z jakiejkolwiek przyczyny i zgonów innych niż COVID w kolejnych okresach przy użyciu dwóch niezależnych, publicznie dostępnych zestawów danych z USA i Europy (odpowiednio rozwiązania na poziomie miesiąca i tygodnia).

Szczepienie korelowało ujemnie ze śmiertelnością 6-20 tygodni po zastrzyku, podczas gdy szczepienie przewidywało śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny 0-5 tygodni po zastrzyku w prawie wszystkich grupach wiekowych i ze związanym z wiekiem wzorcem czasowym zgodnym z wprowadzeniem szczepionki w USA.

Wyniki z dopasowanych nachyleń regresji (skorygowane p<0,05 FDR) sugerują, że średnia krajowa w USA VFR wynosi 0,04% i wyższa VFR wraz z wiekiem (VFR=0,004% w wieku 0-17 wzrasta do 0,06% w wieku >75 lat) oraz 146K do Zgony w Stanach Zjednoczonych związane ze szczepionką 187K między lutym a sierpniem 2021 r.

Warto zauważyć, że szczepienie dorosłych zwiększyło późniejszą śmiertelność nieszczepionych młodych (<18 lat, USA; <15, Europa).

Fenomenalne odkrycie naukowców z Finlandii: Naturalna odporność SARS-COV2 silniejsza i nieporównywalnie trwalsza niż szcze****ki! [BADANIE 2021]

Porównanie naszych szacunków z VFR zgłaszanym przez CDC (0,002%) sugeruje, że zgony VAERS są zaniżone 20-krotnie, co jest zgodne ze znanym błędem niedoszacowania VAERS – czytamy w badaniu.

Porównanie naszych VFR ze stratyfikacją wiekową z opublikowanymi wskaźnikami śmiertelności zakażenia koronawirusem ze stratyfikacją wiekową (IFR) sugeruje, że ryzyko szczepionek i dawek przypominających COVID przewyższa korzyści u dzieci, młodych dorosłych i osób starszych z niskim ryzykiem zawodowym lub w przypadku wcześniejszej ekspozycji na koronawirusa.

Omawiamy implikacje dla polityk zdrowia publicznego związanych ze stymulatorami, obowiązkami w szkołach i miejscach pracy oraz pilną potrzebą identyfikacji, opracowania i rozpowszechniania diagnostyki i leczenia urazów poszczepiennych zmieniających życie.

Co ciekawe, szacunki dotyczące od 133 tys. do 187 tys. zgonów związanych ze szczepionką są bardzo podobne do ostatnich, niezależnych szacunków opartych na danych VAERS z USA do 28 sierpnia 2021 r. przez Rose i Crawford.

Wstęp badania

Dokładne oszacowanie częstości występowania ciężkich działań niepożądanych poszczepiennych ma kluczowe znaczenie dla analizy stosunku kosztów do korzyści szczepienia przeciw COVID w różnych grupach wiekowych.

Badania kliniczne dotyczące szczepionek (~15-20 tys. uczestników w każdym ramieniu) i badania nad bezpieczeństwem są albo niewystarczające, albo nie zostały zaprojektowane do odpowiedniej oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgonów wywołanych szczepionką.

W Stanach Zjednoczonych rzeczywiste sygnały dotyczące bezpieczeństwa szczepionek opierają się na bazie danych systemu zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (VAERS) Centrum Kontroli Chorób (CDC).

CDC wykorzystało dane VAERS, aby zgłosić śmiertelność szczepionek (VFR) na poziomie 0,002%1, oszacowaną przez podzielenie liczby zgłoszonych zgonów VAERS przez całkowitą liczbę dawek szczepionek podanych w USA.

Jednak VAERS ma kilka ograniczeń, w tym:

1) zgłoszone incydenty nie są niezależnie weryfikowane ani potwierdzane z wynikami szczepień

2) otrzymuje, a nie zbiera jedynie raporty od osób fizycznych i/lub pracowników służby zdrowia i organizacji, i czego wynikiem jest niedoszacowanie raportów na poziomie mniej niż 1%

W tym przypadku wykorzystano dwa niezależne, publicznie dostępne źródła danych z USA i Europy, aby sprawdzić, czy zmienność między regionami wskaźników szczepień przewiduje lub koreluje ze zmiennością między regionami przyszłych (w kolejnych tygodniach lub miesiącach) wskaźników śmiertelności.

Korzystając z danych europejskich, zapytaliśmy, czy szczepienie przeciwko COVID koreluje ze zgonami w krótkich i długich odstępach czasu po wstrzyknięciu stratyfikowanym według 6 grup wiekowych (0-14, 15-44, 45-64, 65-74, 75-84 i 85+). ).

W przypadku danych z USA zastosowano wielokrotną regresję liniową, aby sprawdzić, czy możemy zaobserwować podobne krótkoterminowe efekty obserwowane w danych europejskich.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* ZAPRASZAMY DO SKLEPU PARADYZJA.COM * DUMA JÓZEFA GOEBBELSA*

PARADYZJA.COM
PARADYZJA.COM

Więcej produktów: KLIKNIJ TU

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dane z USA podzielono na 8 grup wiekowych (0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-64, 64-74, 75-84 i 85+). Modele te skorygowano o zgony związane z COVID, a także o efekty sezonowości i międzyregionalne zróżnicowanie śmiertelności z powodu innych czynników poprzez skorygowanie o zgony w tym samym miesiącu w 2020 r.

Używając zgonów w tym samym miesiącu od 2020 r. (w przeciwieństwie do 2019 r. lub wcześniej) pomogły również w kontrolowaniu międzyregionalnych różnic w działaniach dotyczących pandemii zdrowia publicznego przed rozpoczęciem kampanii szczepień.

Naszym drugim celem było oszacowanie średniej krajowej w USA VFR i wskaźników wiekowych przy użyciu istotnego nachylenia regresji dla okresu szczepienia w modelu regresji.

Dane europejskie przedstawiają cotygodniowe wskaźniki śmiertelności ze strategią wiekową i pozwalają na wyższy czasowy rozkład analizy rozdzielczości, ale współczynniki śmiertelności są znormalizowane w skali Z, a zatem oszacowanie wielkości efektu w jednostkach rzeczywistych nie jest możliwe.

Jednostki danych z USA pozwalają na takie szacunki, ponieważ odnotowują one surowe liczby podanych dawek szczepionek i liczbę zgonów w każdej jurysdykcji, ale z niższą (miesięczną) rozdzielczością czasową.

Na koniec porównaliśmy nasze szacunki z wcześniej opublikowanymi średnimi krajowymi w USA i wskaźnikami śmiertelności z powodu zakażenia SARS-CoV-2 ze stratyfikacją wiekową dla analizy stosunku ryzyka do korzyści szczepienia przeciwko COVID-19 ze stratyfikacją według wieku.

Wyniki

Powiązania między tygodniowymi szczepieniami a danymi o śmiertelności z Europy i Izraela

W każdym tygodniu od początku 2021 r. w 22 krajach europejskich tygodniowy wzrost odsetka całkowitej populacji, która otrzymała co najmniej jeden zastrzyk, pochodził ze szczepień przeciwko koronawirusowi (COVID) – Statystyki i badania –

Nasz świat w danych i skorelowany z różnym czasem opóźnienia (0-28 tygodni po szczepieniu) z tygodniowymi danymi śmiertelności ze stratyfikacją wiekową uzyskanymi z euromomo.eu (patrz Materiały i Metody Uzupełniające). Ogólny opis wyników wymaga rozróżnienia między grupą wiekową 0-14 lat, która nie była szczepiona w analizowanym okresie, a grupą wiekową powyżej 14 lat. tygodnie szczepienia (Tabela 1, opóźnienia 0-5 i Figura 1 skrajne żółte piki po lewej stronie). Ogólnie, śmiertelność w wieku powyżej 14 lat jest bliska zeru lub ujemna ze szczepieniem ze względu na śmiertelność później niż 5-6 tygodni po szczepieniu (Tabela 1, opóźnienia 5-20 i Rycina 1 środkowe niebieskie).

Tabela 1. Korelacje między wskaźnikami szczepień COVID a śmiertelnością jako funkcja opóźnienia (# tygodni po wstrzyknięciu) i grupy wiekowej. Każda komórka podsumowuje współczynniki korelacji Pearsona między tygodniowym wzrostem odsetka zaszczepionych a tygodniową śmiertelnością w 23 krajach europejskich. Górny wiersz nagłówka: opóźnienie=tygodnie między śmiertelnością a wstrzyknięciem, n=liczba podsumowanych korelacji. Środkowa macierz (%) pokazuje procent dodatnich korelacji dla tego opóźnienia wśród n korelacji. *=P < 0,05 poprawione, test znaku. Dolna macierz (P<0,05) pokazuje liczbę ujemnych i dodatnich korelacji r z nieskorygowanym P<0,05. Niebieski: ogólny efekt ochronny (więcej zastrzyków -> mniejsza śmiertelność); żółty: ogólny niekorzystny efekt (więcej zastrzyków -> mniejsza śmiertelność) / Źródło: Columbia University
Tabela 1. Korelacje między wskaźnikami szczepień COVID a śmiertelnością jako funkcja opóźnienia (# tygodni po wstrzyknięciu) i grupy wiekowej. Każda komórka podsumowuje współczynniki korelacji Pearsona między tygodniowym wzrostem odsetka zaszczepionych a tygodniową śmiertelnością w 23 krajach europejskich. Górny wiersz nagłówka: opóźnienie=tygodnie między śmiertelnością a wstrzyknięciem, n=liczba podsumowanych korelacji. Środkowa macierz (%) pokazuje procent dodatnich korelacji dla tego opóźnienia wśród n korelacji. *=P < 0,05 poprawione, test znaku. Dolna macierz (P<0,05) pokazuje liczbę ujemnych i dodatnich korelacji r z nieskorygowanym P<0,05. Niebieski: ogólny efekt ochronny (więcej zastrzyków -> mniejsza śmiertelność); żółty: ogólny niekorzystny efekt (więcej zastrzyków -> mniejsza śmiertelność) / Źródło: Columbia University

Te wyniki pokrywają się ze znanymi klinicznymi postępami szczepień, jak stwierdzono w danych VAERS: większość zgonów występuje w ciągu pierwszych tygodni po szczepieniu, a ochrona poszczepienna następuje po szóstym tygodniu po podaniu pierwszej dawki.

W przypadku grup wiekowych 15-44 i 45-64 lata ogólna tendencja jest taka, że ​​ochronne działanie szczepionki (oznaczające negatywny związek między śmiertelnością a szczepieniem) zanika około 20 tygodni po pierwszym wstrzyknięciu.

Po 20. tygodniu może wystąpić tendencja do niekorzystnych skutków szczepienia, co oznacza dodatnie wartości r między śmiertelnością po 20. tygodniu a szczepieniem co najmniej 20 tygodni wcześniej (Tabela 1, opóźnienia >20 i ryc. 1 skrajne prawe żółte).

W nieszczepionej grupie wiekowej 0-14 lat większość związków między śmiertelnością a szczepieniem u dorosłych jest dodatnia (spośród 39 wartości r przy nieskorygowanym dwustronnym P < 0,05, 32 są dodatnie, a 7 ujemnych).

Ta tendencja do dodatnich korelacji wzrasta od tygodnia szczepienia do 18 tygodnia po szczepieniu, a następnie zanika.

Wskazuje to na pośredni niekorzystny wpływ szczepień dorosłych na śmiertelność dzieci w wieku 0-14 lat w ciągu pierwszych 18 tygodni po szczepieniu.

Wyniki w USA

W poniższych analizach wykorzystano publicznie dostępne dane z USA na temat szczepień, śmiertelności i wielkości populacji z podziałem na wiek w każdym stanie USA.

Dane uzyskano z CDC lub US Census Bureau. Nasze analizy koncentrowały się na tym, czy moglibyśmy powtórzyć wyższą śmiertelność w ciągu pierwszych 5 tygodni po szczepieniu obserwowaną w danych euromomo.eu.

Ponieważ dane dotyczące śmiertelności w USA były ograniczone do rozdzielczości na poziomie miesiąca, zbadaliśmy, czy miesięczne wskaźniki szczepień przewidywały śmiertelność w tym samym miesiącu, czy w następnym miesiącu.

Do przewidzenia całkowitej liczby zgonów w 8 grupach wiekowych (0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-64, 65-74, 75-84, >85 lat) zastosowano wielokrotną regresję liniową 7 miesięcy (luty, marzec kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2021).

Dla każdego miesiąca i grupy wiekowej dopasowano następujące równanie:

Screenshot 2021 12 31 at 09.08.00

Gdzie Y21_deaths i Y20_deaths oznacza liczbę całkowitych zgonów w danym miesiącu w odpowiednio w latach 2021 i 2020 oraz Vax jest liczbą dawek szczepionki podanych w poprzednim miesiącu (lub w bieżącym miesiącu).

Szczepienia z poprzedniego miesiąca lub z bieżącego miesiąca (liczba podanych dawek) przewidywały całkowitą liczbę zgonów miesięcznych w większości grup wiekowych.

Współczynnik beta dla terminu szczepionki był istotny w 15 modelach regresji (p<0,05 skorygowany FDR, patrz żółte ramki w Tabeli 2).

Tabela 2. Wagi regresji i wartości p dla terminu szczepienia przewidujące zgony w tym samym lub następnym miesiącu na podstawie danych CDC z USA / Źródło: Columbia University
Tabela 2. Wagi regresji i wartości p dla terminu szczepienia przewidujące zgony w tym samym lub następnym miesiącu na podstawie danych CDC z USA / Źródło: Columbia University

Większość terminów regresji po szczepieniu było dodatnich, podczas gdy żadne składniki z ujemnymi nachyleniami nie przetrwały z korektą p<0,05, ani bardziej liberalny próg p<0,05 nieskorygowany.

W starszych grupach wiekowych (>75 lat) wagi beta były najwyższe na początku roku, podczas gdy w młodszym wieku później.

Jest to oczekiwany wynik, ponieważ kampania szczepień najpierw skierowana była do domów opieki i starszych grup wiekowych, zanim młodsze grupy wiekowe zaczęły kwalifikować się do szczepień.

Za ile sprzedał się rządowi promujący szczepienia Cezary Pazura?

Przy zastosowaniu liczby szczepień z tego samego miesiąca (zamiast poprzedniego miesiąca) co zgon, 7 modeli przetrwało zastosowany próg istotności, podczas gdy oryginalne modele nie, wszystkie w młodszych (<50 lat) grupach wiekowych (Tabela 3, jasnoszare ramki).

Tabela 3. Oszacowane przez model zgony przypisane szczepieniom COVID dla każdej grupy wiekowej i miesiąca na podstawie danych CDC z USA. Do oszacowania VFR i całkowitej liczby zgonów dla każdej grupy wiekowej i miesiąca wykorzystano istotne współczynniki masy beta ( ) w Tabeli 2 dla przeżycia p<0,05 skorygowanego FDR. Jeżeli model wykorzystujący szczepienia z tego samego (nie poprzedniego) miesiąca był istotny, a równoważne modele z zastosowaniem poprzedniego miesiąca nie, to zamiast tego stosowano oszacowania zgonów z tych modeli (jasnoszare pola). Podobnie, jeśli model wykorzystujący szczepienia specyficzne dla wieku (tj. dawki podawane osobom w wieku >65 lat) był istotny, a równoważny model wykorzystujący wszystkie podane dawki szczepionki nie był, wówczas zastosowano zamiast tego oszacowania zgonów z tych modeli (ciemnoszare pola). Zobacz metody definicji i obliczeń VFR i aVFR. ns=nieistotne przy p<0,05 z korektą FDR. NA=Niedostępne. Jasnoszary oznacza modele oszacowane przy użyciu tych samych, a nie poprzednich szczepień miesięcznych Kolor ciemnoszary oznacza modele oszacowane przy użyciu szczepionek podanych w wieku > 65 lat Jasnoniebieski oznacza istotne wyniki przy przewidywaniu zgonów w wieku <1 lat. Model oszacował 667 zgonów niemowląt (patrz Wyniki uzupełniające). *Solidna regresja nie dała znaczących wyników w tych grupach wiekowych. W związku z tym te szacunki zostały wyprowadzone z wyników standardowej regresji najmniejszych kwadratów. / Źródło: Columbia University
Tabela 3. Oszacowane przez model zgony przypisane szczepieniom COVID dla każdej grupy wiekowej i miesiąca na podstawie danych CDC z USA. Do oszacowania VFR i całkowitej liczby zgonów dla każdej grupy wiekowej i miesiąca wykorzystano istotne współczynniki masy beta ( ) w Tabeli 2 dla przeżycia p<0,05 skorygowanego FDR. Jeżeli model wykorzystujący szczepienia z tego samego (nie poprzedniego) miesiąca był istotny, a równoważne modele z zastosowaniem poprzedniego miesiąca nie, to zamiast tego stosowano oszacowania zgonów z tych modeli (jasnoszare pola). Podobnie, jeśli model wykorzystujący szczepienia specyficzne dla wieku (tj. dawki podawane osobom w wieku >65 lat) był istotny, a równoważny model wykorzystujący wszystkie podane dawki szczepionki nie był, wówczas zastosowano zamiast tego oszacowania zgonów z tych modeli (ciemnoszare pola). Zobacz metody definicji i obliczeń VFR i aVFR. ns=nieistotne przy p<0,05 z korektą FDR. NA=Niedostępne. Jasnoszary oznacza modele oszacowane przy użyciu tych samych, a nie poprzednich szczepień miesięcznych Kolor ciemnoszary oznacza modele oszacowane przy użyciu szczepionek podanych w wieku > 65 lat Jasnoniebieski oznacza istotne wyniki przy przewidywaniu zgonów w wieku <1 lat. Model oszacował 667 zgonów niemowląt (patrz Wyniki uzupełniające). *Solidna regresja nie dała znaczących wyników w tych grupach wiekowych. W związku z tym te szacunki zostały wyprowadzone z wyników standardowej regresji najmniejszych kwadratów. / Źródło: Columbia University

Stosowanie wskaźników szczepień zależnych od wieku zwiększyło również wykrywanie istotnych skutków w 2 modelach (tabela 3, ciemnoszare ramki), w przypadku których skutków nie wykryto w poprzednich 2 modelach.

Korekta liczby nowych przypadków COVID w poprzednim miesiącu nie zmieniła znacząco tych wyników. Co więcej, wyniki były podobne przy przewidywaniu zgonów niezwiązanych z COVID.

Należy zauważyć, że ponieważ zgony związane z COVID są rzadsze w młodszych grupach wiekowych, te ostatnie analizy miały znacznie mniejszą moc, ponieważ niewiele stanów miało dostępne dane.

Dyskusja

W tym badaniu stwierdzamy, że regionalne zróżnicowanie wskaźników szczepień prognozuje śmiertelność na kolejne okresy.

Dane dotyczące śmiertelności z euromomo.eu potwierdzają znane wcześniej wzorce u zaszczepionych: pozytywny związek z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, w tym zgonem, do 5-6 tygodni po pierwszym wstrzyknięciu, a następnie zmniejszenie śmiertelności związanej ze szczepieniem 6-20 tygodni po.

Spadek ten jest prawdopodobnie spowodowany ochronnym działaniem szczepienia, o którym wiadomo, że rozpoczyna się 6 tygodni po pierwszym wstrzyknięciu.

Koniec okresu szczepionki ochronnej, jak zaobserwowano w naszych danych, około 20 tygodni, odpowiada w przybliżeniu końcowi okresu szczepionki ochronnej, jak to ogólnie przyjęto, 4-6 miesięcy.

Dane euromomo.eu ujawniają również nieoczekiwany wzrost śmiertelności wśród dzieci (nieszczepionych) przy wskaźnikach szczepień dorosłych w poprzednim okresie.

Warto zauważyć, że ten pośredni niekorzystny wpływ szczepień zaobserwowano niezależnie zarówno w zbiorach danych CDC, jak i euromomo.eu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* ZAPRASZAMY DO SKLEPU PARADYZJA.COM * Frederic Bastiat – monopole edukacja*

PARADYZJA.COM
PARADYZJA.COM

Więcej produktów: KLIKNIJ TU

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Większość zgonów w wieku <18 lat występuje u niemowląt w wieku <1 lat, a istotny wpływ szczepień na śmiertelność niemowląt wykryto, gdy dane CDC z USA ograniczono do tej grupy wiekowej.

Nie jest jasne, w jakim stopniu obserwowane efekty odnoszą się do nienormalnie wysokiej śmiertelności okołoporodowej i/lub niemowląt i/lub starszych dzieci i/lub młodych nastolatków.

Należy zauważyć, że kilka ważnych obaw i błędów zostało zgłoszonych w odpowiedzi na wcześniej opublikowane badania potwierdzające bezpieczeństwo szczepień u kobiet w ciąży.

Zwiększona śmiertelność w ciągu pierwszych 0-6 tygodni po wstrzyknięciu może być częściowo spowodowana zwiększoną zakaźnością COVID, zanim zacznie działać ochrona przed szczepionką.

Ponowna analiza dużego, rzeczywistego badania skuteczności szczepionki (Dagan i wsp. 2021 (5)) sugeruje, że zakaźność u zaszczepionych osób wzrasta 3-krotnie około 7 dni po pierwszej dawce szczepionki Pfizer.

Podobnie dane euromomo.eu sugerują również tendencję do występowania działań niepożądanych spowodowanych przez szczepionkę u osób powyżej 14 roku życia, rozpoczynających się 20 tygodni po pierwszym wstrzyknięciu, potencjalnie wskazując, że wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE) lub inny powiązany efekt pojawia się po szczepieniu ochronnym i efekty rozpraszają się.

Dr Doug Corrigan o ADE, czyli katastrofie, w którą pchają nas dziś lekarze, media, politycy i przemysł farmaceutyczny!

Alternatywnie, wzrost działań niepożądanych obserwowanych po 20. tygodniu może zamiast tego wynikać z krótkoterminowej śmiertelności wynikającej z kampanii zastrzyków przypominających, które rozpoczęły się późnym latem lub jesienią. Konieczne są dalsze analizy, aby rozplątać i zrozumieć przyczyny tego efektu.

Dane CDC z USA pozwoliły na oszacowanie zgonów wywołanych przez VFR i szczepionki. Co ważne, nasze obliczenia nie opierają się na VAERS i związanych z nim ograniczeniach.

Oszacowana przez nas średnia krajowa w USA VFR wynosząca 0,04% jest 20-krotnie większa niż VFR zgłoszone przez CDC wynoszące 0,002%2, co sugeruje, że zgony związane ze szczepionką są zaniżone o co najmniej 20-krotnie w VAERS.

Szacunek opiera się wyłącznie na znaczących skutkach wykrytych w naszej analizie, a zatem prawdopodobnie stanowi dolną granicę rzeczywistego czynnika zaniżania.

Co ciekawe, nasze szacunki dotyczące od 133 tys. do 187 tys. zgonów związanych ze szczepionką są bardzo podobne do ostatnich, niezależnych szacunków opartych na danych VAERS z USA do 28 sierpnia 2021 r. przez Rose i Crawford.

Autorzy podają szereg szacunków w zależności od różnych wiarygodnych założeń dotyczących czynnika zaniżonego zgłaszania przez VAERS oraz odsetka zgonów VAERS z pewnością spowodowanych szczepieniem, na podstawie wyników autopsji patologów.

Porównali oni wcześniej zgłoszoną częstość występowania anafilaksji w reakcji na szczepionkę mRNA COVID (~2,5 na 10 000 zaszczepionych) z liczbą zdarzeń zgłoszonych do VAERS, aby oszacować zaniżony czynnik dla anafilaksji (41x).

UK: 25-letnia Brytyjka Przeszła 14 wstrząsów anafilaktycznych po podaniu Pfizer BioNtech!

Ten czynnik, pomnożony przez liczbę zgłoszonych zgonów VAERS i odsetek zgonów VAERS, które uważa się za spowodowane szczepieniem na podstawie szacunków patologów, daje różne szacunki ze średnią około 180 000 zgonów.

Nasze oszacowanie nie opiera się na danych VAERS i wykorzystuje niezależne i publicznie dostępne dane, a zatem dostarcza dodatkowych zbieżnych dowodów na powyższe oszacowanie śmierci wywołanej szczepionką.

Wydaje się, że cytotoksyczność białka kolczastego i jego (niezamierzone) odcięcie od transfekowanych komórek i biodystrybucja w narządach poza miejscem wstrzyknięcia (13-18) częściowo pośredniczy w wywołaniu zgonu i ciężkich zdarzeń niepożądanych szczepionek przeciw COVID.

Szczepienie może również przyczyniać się do wyższego IFR COVID przed uruchomieniem ochrony przed szczepieniem (i po ustąpieniu pełnej ochrony) z powodu wzmocnienia zależnego od przeciwciał (ADE).

Efekt może być związany z nasiloną chorobą układu oddechowego obserwowaną w badaniach przedklinicznych szczepionek SARS i MERS.

Dodatkowy lub alternatywny mechanizm może wynikać z kwestii kontroli jakości związanych z produkcją, obsługą i dystrybucją szczepionek.

Niedawna analiza danych VAERS sugeruje, że tylko ~5% partii szczepionek odpowiada za większość (>90%) działań niepożądanych, te partie były najbardziej rozpowszechnione (ponad 13 stanów), a częstość zgłaszanych zdarzeń niepożądanych wydaje się być różna. w różnych jurysdykcjach o rząd wielkości.

Istniejące badania bezpieczeństwa i nadzoru nie są zaprojektowane do wiarygodnego oszacowania ryzyka zgonu wywołanego szczepionką COVID.

Niedawna analiza nadzoru bezpieczeństwa szczepionek mRNA przeciwko COVID przy użyciu Vaccine Safety Datalink wykazała, że ​​częstość występowania 23 poważnych skutków zdrowotnych nie była znacząco wyższa u osób od 1 do 21 dni po szczepieniu w porównaniu z podobnymi osobami w 22 do 42 dni po szczepieniu.

Nie jest to zbyt pouczające, ponieważ głównym porównaniem zainteresowania jest częstość występowania zdarzeń niepożądanych u osób nieszczepionych. Jeżeli częstość ciężkich zdarzeń niepożądanych jest podobna 1-21 dni po szczepieniu, jak 22-42 dni po szczepieniu, wówczas nie zostanie wykryta żadna różnica w ryzyku (sygnał bezpieczeństwa).

Autorzy uwzględnili analizę z użyciem nieszczepionej grupy porównawczej. Co zaskakujące, tabela przedstawia istotnie zmniejszone ryzyko zakrzepicy z zespołem małopłytkowości (p=0,004), udaru krwotocznego (p<0,001), zatorowość płucną (p<0,001) i ostry zawał mięśnia sercowego (p<0,001) u szczepionych 1-21 dni po wstrzyknięciu w porównaniu z nieszczepioną grupą porównawczą.

Tabela uzupełniająca S6. To samo, co tekst główny, tabela 2, z tą różnicą, że zmienną zależną są zgony inne niż COVID-grypa-pneumonia (COVINFPNU). Dla każdego miesiąca w 2021 r. wagi beta i nieskorygowane wartości p są wymienione dla terminu szczepienia (b2) w równaniu GLM: log(Zgony nie COVINFPNU Y21) ~ b0+b1*log(Zgony nie COVINFPNU Y20)+b2 *log (dawki szczepionki podane w poprzednim miesiącu) we wszystkich stanach USA z dostępnymi danymi dla tego miesiąca i grupy wiekowej. Należy zauważyć, że ponieważ zgony związane z COVID są stosunkowo rzadkie w młodszych grupach wiekowych, istnieje znacznie mniej stanów z dostępnymi danymi dotyczącymi zgonów innych niż COVINFPNU, szczególnie w wieku 0-49 lat (oznaczonych gwiazdką). Było <9 punktów danych dla wieku 0-17, <15 dla 18-29, <18 dla 30-39 i <28 dla wieku 40-49. Żółty (jasna brzoskwinia) wskazuje dodatnie nachylenia z wartościami p < 0,05 FDR skorygowana (p<0,05 nieskorygowana) / Źródło: Columbia University
Tabela uzupełniająca S6. To samo, co tekst główny, tabela 2, z tą różnicą, że zmienną zależną są zgony inne niż COVID-grypa-pneumonia (COVINFPNU). Dla każdego miesiąca w 2021 r. wagi beta i nieskorygowane wartości p są wymienione dla terminu szczepienia (b2) w równaniu GLM: log(Zgony nie COVINFPNU Y21) ~ b0+b1*log(Zgony nie COVINFPNU Y20)+b2 *log (dawki szczepionki podane w poprzednim miesiącu) we wszystkich stanach USA z dostępnymi danymi dla tego miesiąca i grupy wiekowej. Należy zauważyć, że ponieważ zgony związane z COVID są stosunkowo rzadkie w młodszych grupach wiekowych, istnieje znacznie mniej stanów z dostępnymi danymi dotyczącymi zgonów innych niż COVINFPNU, szczególnie w wieku 0-49 lat (oznaczonych gwiazdką). Było <9 punktów danych dla wieku 0-17, <15 dla 18-29, <18 dla 30-39 i <28 dla wieku 40-49. Żółty (jasna brzoskwinia) wskazuje dodatnie nachylenia z wartościami p < 0,05 FDR skorygowana (p<0,05 nieskorygowana) / Źródło: Columbia University

Jest to intrygujące, ponieważ te zdarzenia niepożądane są dokładnie zdarzeniami, o których wiadomo, że są związane zarówno ze szczepionkami opartymi na wektorach wirusowych, jak i szczepionkami COVID opartymi na mRNA w oparciu o dane CDC VAERS (749 wyników dla „ostrego zawału mięśnia sercowego”, 4579 wyników dla „zakrzepicy” lub „małopłytkowości ”, 98 wyników dla „udaru krwotocznego” i 2395 wyników dla „zatoru płucnego” dla szczepionek mRNA na dzień 22 października 2021 r.) oraz opublikowane opisy przypadków (14,24–26).

Autorzy nie poświęcają żadnej dyskusji na temat tego, w jaki sposób i dlaczego ich wyniki dostarczają mocnych dowodów na to, że szczepienie COVID wydaje się chronić przed bardzo niepożądanymi zdarzeniami, które były wcześniej związane ze szczepieniem.

Spekulujemy, że jest bardziej prawdopodobne, że grupy zostały błędnie oznaczone z powodu błędu ludzkiego lub technicznego.

Niedawna praca Xu i wsp., również oparta na kohortach Vaccine Safety Datalink (VSD), wykorzystywanych w Klein i wsp., wykazała znaczne zmniejszenie ryzyka śmiertelności u osób zaszczepionych w porównaniu z nieszczepionymi.

Podobnie jak w przypadku Kleina i in. które wykazały znacznie zmniejszone ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych u osób zaszczepionych (omówione powyżej), odkrycie obniżonych standaryzowanych wskaźników śmiertelności (p<0,001) u osób zaszczepionych w porównaniu z nieszczepionymi jest nieoczekiwane, zwłaszcza że grupy zostały dopasowane pod kątem „podobnych cech” i standaryzowane wskaźniki śmiertelności dostosowano do wieku, płci, rasy i pochodzenia etnicznego.

Autorzy sugerują, że „to odkrycie może wynikać z różnic w czynnikach ryzyka, takich jak podstawowy stan zdrowia i zachowania ryzykowne wśród biorców mRNA i szczepionek Janssen, które mogą być również związane z ryzykiem śmiertelności”.

Ważne! Europejska Agencja Leków ostrzega: Szczepionka COVID-19 firmy Janssen skażona inną szczepionką!

Nie zgadza się to jednak z ostatnimi wynikami dużego badania ankietowego, w którym stwierdzono, że osoby z tytułem doktora należą do grup najbardziej niezdecydowanych na szczepienia, podobnie jak kobiety planujące zajście w ciążę, osoby religijne i osoby praktykujące jogę/” kultura wellness.

Biorąc pod uwagę, że badanie opiera się na tych samych ośrodkach/kohortach, z których korzystał Klein i in., który w danych VAERS i opublikowanych opisach przypadków stwierdził znacznie zmniejszone ryzyko u osób zaszczepionych na te same ciężkie zdarzenia niepożądane, które były związane ze szczepieniem COVID (patrz dyskusja powyżej), spekulujemy na temat ich wyników może być spowodowane błędem technicznym lub ludzkim związanym z grupowym etykietowaniem lub kodowaniem.

Należy zauważyć, że dane wykorzystane do ich badania nie są publicznie dostępne (w przeciwieństwie do naszego badania), a dwóch autorów informuje o otrzymaniu finansowania od firmy Pfizer.

Wnioski

Z informacji opartych o dane europejskie i izraelskie stwierdzamy, że szczepienie COVID dodatnio koreluje ze śmiertelnością 0-5 tygodni po szczepieniu, przed powiązaniem z niższą śmiertelnością 6-20 tygodni po szczepieniu.

Dane z USA pozwoliły nam oszacować średni krajowy wskaźnik VFR w USA na poziomie 0,04% oraz śmiertelność spowodowaną szczepionką z podziałem na wiek w ciągu 1 miesiąca po szczepieniu.

Szacuje się, że istotne liczby 130 000-180 000 zgonów w USA można przypisać szczepieniom w okresie od lutego do sierpnia 2021 r.

Szacunki są zbieżne z niezależnymi szacunkami opartymi na Systemie Zgłaszania Zdarzeń Poszczepiennych (VAERS) i sugerują, że zgony VAERS są zaniżone o współczynnik 20.

Porównanie naszych wskaźników VFR ze stratyfikacją wiekową i IFR ze stratyfikacją wiekową sugeruje, że ryzyko szczepienia COVID przewyższa korzyści u dzieci, młodych i dorosłych w średnim wieku oraz w starszych grupach wiekowych o niskim ryzyku zawodowym.

Nasze odkrycia rodzą ważne pytania dotyczące strategii masowych szczepień przeciwko COVID, które wymagają dalszych badań i przeglądu.

Udostępnianie danych i zasobów

Wszystkie dane wykorzystane w tym badaniu są publicznie dostępne. Wyodrębnione dane (minimalnie wstępnie przetworzone arkusze kalkulacyjne i wyniki pośrednie) dla europejskich i amerykańskich zestawów danych są dostępne w udostępnionym repozytorium Github, które jest publicznie dostępne.

Repozytorium zawiera również cały kod MATLAB używany do analiz zbiorów danych w USA. Czytelnikom, którzy chcieliby sprawdzić i zreplikować wyniki lub ponownie przeanalizować dane, łatwiej będzie najpierw dokładnie sprawdzić pliki tabeli pośredniej (w podfolderze Table repozytorium Github na https://github.com/spiropan/CoVFR) z oryginałem danych CDC, a następnie pracować z tymi tabelami za pomocą wybranego oprogramowania.

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają istotnych konfliktów interesów.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* ZAPRASZAMY DO SKLEPU PARADYZJA.COM * LvM – Prywatna własność albo głód*

PARADYZJA.COM
PARADYZJA.COM

Więcej produktów: KLIKNIJ TU

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“Zmarł nagle” / “Zmarł nieoczekiwanie”. Lekarze padają jak muchy już w 2021, a to dopiero początek!

Leave a Reply